Competence Center for Material Moisture (CMM)

P-Netwerk Südwest

  • Author:

    Schuhmann, R. / Ehbrecht, A. / Hartmann, T.

  • Source:

    9. CMM Tagung Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis: Material - Prozesse - System, Karlsruhe, Germany, September 20-21, 2017

  • Schuhmann, R. / Ehbrecht, A. / Hartmann, T.: "P-Netwerk Südwest". In: 9. CMM Tagung Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis: Material - Prozesse - System, Karlsruhe, Germany, September 20-21, 2017